Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Mediarunners

d.d. maart 2022

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– MediaRunners: MediaRunners, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvKnr 65603542).
– Wederpartij: Bedrijf of persoon die een overeenkomst met MediaRunners sluit.
– Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, artikel 1 tot en met 11.
– Offerte: onder Offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten en te sluiten overeenkomsten tussen MediaRunners en Wederpartij.
2. Door het geven van een opdracht wordt de Wederpartij geacht volledig in te stemmen met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
3. Algemene Voorwaarden van de Wederpartij worden door MediaRunners hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Tussentijdse wijziging van de opdracht
1. Schriftelijk of mondeling aangebrachte wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden beschouwd als meerwerk en in overleg in rekening gebracht bij de Wederpartij.
2. Wijzigingen die door de Wederpartij in de definitieve vorm worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd, door MediaRunners wordt overschreden. Een dergelijke overschrijding komt voor rekening en risico van Wederpartij.
3. Indien de Wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede vergoeding van alle door MediaRunners met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie, etc.).

Artikel 4 Vrijblijvende Offertes
1. Alle Offertes van MediaRunners zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van een maand.
2. Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij schriftelijk anders vermeld. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn – tenzij schriftelijk anders vermeld – exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief reis- en verblijfkosten, kosten van derden en meerwerk en gebaseerd op uitvoering in normale werktijden.
3. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van MediaRunners en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan is MediaRunners gerechtigd daarvoor kosten in rekening te brengen. Stelt de Wederpartij prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.

Artikel 5 Vrijwaring & Aansprakelijkheid
1. De Wederpartij heeft, als zijnde de bij uitstek inhoudelijk deskundige partij, de plicht om de door MediaRunners aangeleverde content en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden voor publicatie. Wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en het (laten) gebruiken van de door MediaRunners geleverde diensten. Wederpartij vrijwaart MediaRunners voor eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de door MediaRunners aan Wederdienst geleverde diensten.
2. MediaRunners is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van hacking door derden en/of virussen, tenzij MediaRunners opzettelijk of bewust roekeloos handelde.
3. MediaRunners is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door programmeerfouten, tenzij MediaRunners opzettelijk of bewust roekeloos handelde.
4. MediaRunners is niet aansprakelijk voor de kosten, schades of indirect gevolg van fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de Wederpartij bij goedkeuring niet zijn geconstateerd, tenzij MediaRunners opzettelijk of bewust roekeloos handelde.
5. MediaRunners is niet aansprakelijk voor de kosten, schades of indirect gevolg van door MediaRunners ingeschakelde freelancer of fouten van door Wederpartij ingeschakelde medewerkers of derden.
6. De content van het online magazine is gescheiden over verschillende servers om risico op uitval zoveel mogelijk te beperken en een zo hoog mogelijke uptime te garanderen. MediaRunners is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door servicestoringen en het offline of niet benaderbaar zijn van het magazine.
7. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van MediaRunners beperkt tot eenmaal het orderbedrag van de bij de schade behorende opdrachtbevestiging, met een maximum van 4.000 euro.
8. De Wederpartij vrijwaart MediaRunners voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht (of enig ander intellectueel eigendomsrecht), onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit of samenhangende met de door MediaRunners uitgevoerde opdracht of geleverde dienst. Wederpartij vrijwaart MediaRunners ook voor alle in dat verband door MediaRunners te maken onkosten, waaronder de kosten ter zake het voeren van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Artikel 6 Productiemiddelen
1. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MediaRunners aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MediaRunners worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MediaRunners zijn verstrekt, heeft MediaRunners het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in rekening te brengen.
2. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan MediaRunners verstrekte gegevens.
3. Indien de Wederpartij aan MediaRunners informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen of defecten.
4. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen, tekst, video of geluidsbestanden waarvan de rechten bij derden liggen.
5. De Wederpartij behandelt de door MediaRunners verstrekte inlogcodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Bij overtreding van deze bepaling is Wederpartij aan MediaRunners een boete van € 5.000 verschuldigd.
6. De Wederpartij heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Wederpartij vrijwaart MediaRunners voor geleden schade als gevolg van publicatie van door Wederpartij goedgekeurde en/of aangeleverde teksten die onjuistheden en onzorgvuldigheden bevatten.

Artikel 7 Auteursrechten
1. Tenzij anders is overeengekomen, blijven alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het geleverde bij MediaRunners.
2. MediaRunners geeft als leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet bij levering eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Ieder ander gebruik is pas toegestaan indien met MediaRunners daarover een aanvullende overeenkomst gesloten is. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.
3. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst zonder de uitdrukkelijke toestemming van MediaRunners, is MediaRunners gerechtigd het gebruik van deze tekst te verbieden.
4. Bij inbreuk op het auteursrecht van MediaRunners is de Wederpartij schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend beschouwd:
– Publicatie van werk voor een ander gebruik dan overeengekomen;
– Hergebruik van zijn werk zonder toestemming;
– Aantasting van zijn werk;
– Publicatie zonder naamsvermelding.
Maakt Wederpartij inbreuk op het auteursrecht, dan is Wederpartij een boete verschuldigd van
€ 5.000, onverminderd het recht van MediaRunners om aanspraak te maken op volledige vergoeding van de schade die het gevolg is van deze publicatie.

Artikel 8 Overmacht
1. Er is geen sprake van een tekortkoming van MediaRunners indien Wederpartij reeds tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting, dan wel indien er sprake is van overmacht aan de zijde van MediaRunners.
2. Buitengewone omstandigheden (zoals computerstoringen die langer dan drie uur duren, stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de diensten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van diensten bij transport naar MediaRunners of de Wederpartij, niet of niet tijdige levering van diensten door leveranciers van MediaRunners, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van MediaRunners, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen) leveren voor MediaRunners overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van de opdracht, zonder dat de Wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. MediaRunners is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd de uitvoering van werk ofwel te annuleren ofwel deze op te schorten, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 9 Licentie software & hosting
1. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst zullen de door Wederpartij gemaakte en al dan niet gepubliceerde publicaties/magazines beschikbaar blijven.
2. De Wederpartij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem gepubliceerde magazines.
3. MediaRunners is gerechtigd om bij vermoeden van inbreuken op rechten van derden of strafbare inhoud de magazines zonder verdere aankondiging offline te halen.
4. De gepubliceerde magazines blijven zichtbaar en online zolang de overeenkomst tussen Wederpartij en MediaRunners loopt. Na beëindiging van deze overeenkomst rust op MediaRunners geen enkele verplichting tot bewaring van gegevens van welke aard dan ook. De gepubliceerde en niet gepubliceerde magazines en overige gegevens zullen worden verwijderd tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. De licentie software & hosting wordt automatisch jaarlijks verlengd, deze kan uiterlijk twee maanden voor de start van een nieuwe looptijd van een jaar opgezegd worden.
6. De beschikbare bandbreedte voor de magazines is begrensd door een ‘Fair Use Policy’. Indien er sprake is van excessief dataverkeer kan MediaRunners (technische) maatregelen nemen op kosten van Wederpartij. Wanneer sprake is van excessief dataverkeer is uitsluitend ter beoordeling van MediaRunners. In ieder geval is sprake van excessief dataverkeer wanneer het gebruik gedurende drie dagen meer bedraagt dan vijf keer het gemiddelde van vergelijkbare Wederpartijen.

Artikel 10 Betaling
1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dienen deze telkens plaats te vinden 14 dagen na de dag waarop MediaRunners de desbetreffende termijnfactuur aan de Wederpartij heeft toegezonden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Bij overschrijding van die termijn is Wederpartij, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is, de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede een vergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag voor door MediaRunners intern of extern te (laten) verrichten incasso- werkzaamheden.
4. Wederpartij is niet gerechtigd om tot opschorting of tot verrekening over te gaan.

Artikel 11 Geschillen
1. Op alle overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen MediaRunners en Wederpartij die voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere handelingen betreffende diensten geleverd door MediaRunners, worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, inclusief haar kort geding rechter.